733 559 905 biuro@integronplus.pl

CZAS NA PRACĘ!

Realizacja projektu pn. „Czas na pracę!”

Od kwietnia 2023 roku rozpoczęła się realizacja II edycji projektu „Czas na pracę!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 53 osób z niepełnosprawnościami spośród 150 BO zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, poprzez udział w kompleksowym programie rehabilitacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2025. 

.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.), które spełniają następujące warunki:

→ pozostają bez zatrudnienia,
→ zamieszkują teren województwa lubelskiego,
→ są w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z następujących form wsparcia:

→ indywidualnego poradnictwa zawodowego,
→ poradnictwa psychologicznego,
→ pośrednictwa pracy,
→ wsparcia trenera pracy,
→ poradnictwa prawnego,
→ treningów kompetencji psychospołecznych,
→ warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
→ szkoleń zawodowych,
→ staży zawodowych,
→ zwrotów kosztu dojazdu

 

POBIERZ - Regulamin projektu "Czas na pracę!"

Skip to content