733 559 905 biuro@integronplus.pl

Czas na pracę!

Realizacja projektu pn. „Czas na pracę!”

Od kwietnia 2022 roku rozpoczęła się realizacja I edycji projektu „Czas na pracę!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 53 osób niepełnosprawnych spośród 150 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województwa: lubelskiego w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu znacznym,
umiarkowanym oraz lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.), które spełniają następujące warunki:
→ pozostają bez zatrudnienia,
→ zamieszkują teren województwa lubelskiego,
→ są w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:
 → indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 → poradnictwa psychologicznego,
 → poradnictwa prawnego,
 → pośrednictwa pracy,
 → wsparcia trenera pracy,
 → warsztatów poruszania się po rynku pracy,
 → treningów kompetencji psychospołecznych,
 → szkoleń zawodowych,
 → kursów zawodowych,
 → staży zawodowych
 → zwrotów kosztu dojazdu

.

POBIERZ - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Czas na pracę!

Skip to content