733 559 905 biuro@integronplus.pl

O Fundacji

Kim jesteśmy?

Fundacja Integron Plus istnieje od 2017 roku i została wpisana do rejestru fundacji pod numerem KRS 0000709205. Pracownikami Fundacji są osoby, które od początku swojej kariery zawodowej związane są działaniami na rzecz osób wykluczonych i dyskryminowanych. 

Fundacja Integron Plus od 18 maja 2020 roku została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS), a od 22 kwietnia 2021 roku utworzyła Agencję Zatrudnienia, która została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 25770

 

Cele fundacji:

 • Pomoc w szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej.
 • Tworzenie warunków sprzyjających inicjatywom społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej, a w szczególności małych i mikro przedsiębiorstw.
 • Aktywne wspieranie i popularyzowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i samozatrudnienia.
 • Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw przedsiębiorczych.
 • Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Działania na rzecz wspierania i integracji przedsiębiorstw europejskich oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.
 • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównywanie szans na rynku pracy.
 • Zapewnienie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Działania na rzecz wzrostu aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych.
 • Zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
 • Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
  kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
 • Działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomoc ich rodzinom.
 • Prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów zawodowych przyuczających do określonej pracy lub działalności gospodarczej, także z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik audiowizualnych.
 • Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami.
 • Działalność oświatowa, naukowo – techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna.
 • Wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej.
 • Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych.

Obszary działalności fundacji:

 • Świadczenie szerokiej gamy kompleksowych działań związanych z pobudzeniem i rozwojem przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych i europejskich.
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami, tj. Urzędem Miejskim lub Gminy, Urzędem Marszałkowskim, Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Bankami, Funduszami Pożyczkowymi i Gwarancyjnymi, Stowarzyszeniami, Fundacjami oraz
 • Zrzeszeniami Przedsiębiorców i innymi podmiotami w celu wspierania przedsiębiorczości, szczególnie wśród bezrobotnych.
 • Szeroka pomoc w rozpoczęciu, prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i doradczym.
 • Pomoc w uzyskiwaniu i jak najpełniejszym wykorzystaniu środków pochodzących z unii europejskiej i innych funduszy przeznaczonych dla przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem małych i mikro przedsiębiorców.
 • Wsparcie w uzyskiwaniu i udzielaniu pożyczek oraz mikrograntów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
 • Organizowanie i finansowanie oraz udział w organizowaniu i finansowaniu wykładów, seminariów, spotkań, konferencji, szkoleń, targów i wystaw.
 • Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania.
 • Kojarzenie partnerów do wspólnych przedsięwzięć biznesowych.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.

RODO:

Fundacja Integron Plus spełnia wszystkie przepisy związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Skip to content