733 559 905 biuro@integronplus.pl

O Fundacji

Kim jesteśmy?

Fundacja Integron Plus istnieje od 2017 roku i została wpisana do rejestru fundacji pod numerem KRS 0000709205. Pracownikami Fundacji są osoby, które od początku swojej kariery zawodowej związane są działaniami na rzecz osób wykluczonych oraz dyskryminowanych.

Fundacja Integron Plus od 18 maja 2020 roku została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS), a od 22 kwietnia 2021 roku utworzyła Agencję Zatrudnienia, która została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 25770

 

Cele fundacji:

 • Pomoc w szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej.
 • Tworzenie warunków sprzyjających inicjatywom społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej, a w szczególności małych i mikro przedsiębiorstw.
 • Aktywne wspieranie i popularyzowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i samozatrudnienia.
 • Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw przedsiębiorczych.
 • Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Działania na rzecz wspierania i integracji przedsiębiorstw europejskich oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.
 • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównywanie szans na rynku pracy.
 • Zapewnienie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Działania na rzecz wzrostu aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych.
 • Zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
 • Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
  kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
 • Działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomoc ich rodzinom.
 • Prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów zawodowych przyuczających do określonej pracy lub działalności gospodarczej, także z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik audiowizualnych.
 • Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami.
 • Działalność oświatowa, naukowo – techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna.
 • Wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej.
 • Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych.

Obszary działalności fundacji:

 • Świadczenie szerokiej gamy kompleksowych działań związanych z pobudzeniem i rozwojem przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych i europejskich.
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami, tj. Urzędem Miejskim lub Gminy, Urzędem Marszałkowskim, Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Bankami, Funduszami Pożyczkowymi i Gwarancyjnymi, Stowarzyszeniami, Fundacjami oraz
 • Zrzeszeniami Przedsiębiorców i innymi podmiotami w celu wspierania przedsiębiorczości, szczególnie wśród bezrobotnych.
 • Szeroka pomoc w rozpoczęciu, prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i doradczym.
 • Pomoc w uzyskiwaniu i jak najpełniejszym wykorzystaniu środków pochodzących z unii europejskiej i innych funduszy przeznaczonych dla przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem małych i mikro przedsiębiorców.
 • Wsparcie w uzyskiwaniu i udzielaniu pożyczek oraz mikrograntów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
 • Organizowanie i finansowanie oraz udział w organizowaniu i finansowaniu wykładów, seminariów, spotkań, konferencji, szkoleń, targów i wystaw.
 • Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania.
 • Kojarzenie partnerów do wspólnych przedsięwzięć biznesowych.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.

RODO:

Fundacja Integron Plus spełnia wszystkie przepisy związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Skip to content